Literatura i źródła

LITERATURA

 • Alicja Drwęska, Wystawa „Grupy 49”, „Orzeł Biały” 1956 nr 11, s. 5.
 • Marian Bohusz-Szyszko, Malarstwo Mariana Kościałkowskiego, „Kultura” 1965 nr 1/2(207/208), s. 205-210.
 • Marian Bohusz-Szyszko, O polskich plastykach - bez taryfy ulgowej, „Tydzień Polski” 1967 nr 10, s. 6-7.
 • Marian Bohusz-Szyszko, Kongresowa wystawa sztuk plastycznych, „Tydzień Polski” 1970 nr 41, s. 5.
 • Stanisław Frenkiel, Ostatnie prace Mariana Kościałkowskiego, „Wiadomości” 1978 nr 1697, s. 4.
 • Marian Bohusz-Szyszko, Wystawa pięciu rzeźbiarzy, „Wiadomości” 1978 nr 9(1665), s. 3.
 • Marian Bohusz-Szyszko, Dwaj laureaci „Kultury”, „Kultura” 1979 nr 4(379), s. 124-127.
 • Supruniuk Mirosław A., „Stilius, kuri vadinu savuoju”. Mariano Kościałkowskio piesiniai (1914-1977), Toruń-Vilnius 2000.
 • Supruniuk Mirosław A., „Styl, który nazywam moim stylem”. Rysunki Mariana Kościałkowskiego (1914-1977). Katalog wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Toruniu, Toruń 2000.
 • Anna Supruniuk, Rysunki Mariana Kościałkowskiego, „Głos Uczelni” 2001 nr 2, s. 16-17.
 • Jan W. Sienkiewicz, Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin- Londyn 2003.
 • Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000. Antologia, wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Mirosław A. Supruniuk, Toruń 2006.
 • Mirosław A. Supruniuk, Rzym w biografii Mariana Kościałkowskiego, „Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty” 2009 z. 1(10), s. 143-156.
 • Jan W. Sienkiewicz, Polscy artyści na Wyspach Brytyjskich. Polska sztuka religijna po II wojnie światowej. Zarys problematyki, [w:] Gaudium in litteris, pod red. Stanisława Janeczka, Wandy Bajor i Michała Maciołka, Lublin 2009, s. 803-818.
 • Jan W. Sienkiewicz, Polskie galerie sztuki w Londynie w oczach brytyjskiej i polskiej krytyki artystycznej, [w:] Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej, Toruń 13-15 czerwca 2007, pod red. Małgorzaty Geron i Jerzego Malinowskiego, Warszawa 2009, s. 371-388.
 • Jan W. Sienkiewicz, Artyści polscy na obczyźnie. Z badań nad XX-wieczną sztuką polską poza krajem, [w:] Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Kraków 2010, s. 59-74.

 

ŹRÓDŁA